Algemene voorwaarden
Escribomedia/Jasminepaardenfotografie

 

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie.
 2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand kenbaar maken.
 3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Escribomedia/Jasminepaardenfotografie worden aangepast.

 

Fotoreportages

 1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, de fotograaf is vrij zijn/haar artistieke kennis en inzicht in de reportage toe te passen.
 2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie in de foto’s gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn/haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. De fotograaf is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.
 3. Zorg dat het te fotograferen dier klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone modellen. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op dieren die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 4. Binnen 1-2 werkdagen na uw reportage zullen uw foto’s op een webpagina geplaatst worden, waar u de foto’s in klein formaat kunt bekijken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s, waaruit u afdrukken kunt kiezen om na te bestellen. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bedoeld om uw nabestellingen uit te kiezen, en mogen in geen geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.
 5. Het foto tegoed dat wordt aangeboden bij een fotoreportage is 1 jaar geldig vanaf de dag dat de link van uw persoonlijke bestelpagina is toegezonden. Daarna komt het foto tegoed te vervallen.

 

Boekingen

 1. Een fotoreportage boeken kan: via de mail.
 2. Eventuele reiskosten van de fotograaf 20ct/KM zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.
 3. Offertes zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De fotograaf heeft het recht tot 7 dagen na de ontvangst van zijn/haar aanvaarding het aanbod te herroepen.
 4. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dient na reportage te worden voldaan. Dit kan per overschrijving. Is uw reportage niet volledig betaald, dan kunnen wij helaas geen foto’s leveren.
 6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, om welke reden dan ook, brengt Escribomedia/Jasminepaardenfotografie 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening als vergoeding voor reeds gemaakte kosten.
 7. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

Betalingen & leveringen

 1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U ontvangt de bestelling via de mail en kan via overschrijving de factuur voldoen.
 2. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5 euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
 3. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de levertijd opvragen.

 

Cadeaubonnen

 1. U kunt bij Escribomedia/Jasminepaardenfotografie. Cadeaubon kopen. Dit kan een fysieke cadeaubon zijn of een digitale cadeaubon.
 2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
 3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsduur blijft staan om de originele dag van afgifte.
 4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Escribomedia/Jasminepaardenfotografie. Op iedere cadeaubon staat de geldigheidsduur geschreven.
 5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie.
 6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

 

Klachten

 1. Klachten over opdrachten en leveringen dienen binnen tien werkdagen na levering aan Escribomedia/Jasminepaardenfotografie te worden gemeld. Escribomedia/Jasminepaardenfotografie heeft het recht om binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.
 2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

 

Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

 1. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
 2. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
 3. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.
 4. Aansprakelijkheid van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie is slechts beperkt tot de hoogte van het factuur bedrag, of wanneer er sprake is van verzekerde schade, tot de hoogte van het onder deze verzekering daadwerkelijk gedekte/uitgekeerde bedrag.

 

Retour & herroeping

 1. Gepersonaliseerde producten/diensten kunnen vanwege hun aard niet retour genomen worden. Ruilen is bij deze producten ook niet mogelijk.
 2. Bestellingen waar het herroepingsrecht op van toepassing is, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. U kunt dit kenbaar maken door het volledig ingevulde herroepingsformulier per email te sturen naar [EMAIL ADRES]. U ontvangt uw geld en de verzendkosten voor de heen zending retour binnen 14 werkdagen, indien het product onbeschadigd in nieuw staat retour is ontvangen. Is het product beschadigd, dan zal dit in mindering gebracht worden op de te verrekenen kosten. De kosten en het risico voor de retour zending worden door de consument gedragen

Auteursrechten & Publicaties

 1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
 2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. U mag aangeschafte digitale foto’s wel op uw persoonlijke sociale media profiel plaatsen (naamsvermelding is verplicht)
 3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotograaf (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
 4. Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 5. Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.
 6. Als houder van het auteursrecht mag Escribomedia/Jasminepaardenfotografie de gemaakte foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
 7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Escribomedia/Jasminepaardenfotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.
 8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Jasminepaardenfotografie” of “Foto:www.jasminepaardenfotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotograaf een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten met een minimum van € 75 euro.
 9. Bij openbaarmaking/publicatie dient u (zonder extra kosten) een bewijs exemplaar van de publicatie aan Escribomedia/Jasminepaardenfotografie te leveren.
 10. Digitaal geleverde foto’s dient u na het overeengekomen gebruik te wissen. Opslaan voor hergebruik is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 11. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan.
 12. Ieder gebruik van een foto dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 225 euro.

Licenties

 1. Jasmine van Westerloo is als fotograaf/eigenaar van Escribomedia/Jasminepaardenfotografie bevoegd om licenties te verlenen en overeenkomsten aan te gaan.
 2. Toestemming voor gebruik van een foto door de wederpartij, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.
 3. Wanneer er over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit enkel het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan om exploitatierechten over te dragen of sub licenties te verlenen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 5. Exclusieve exploitatierechten kunnen uitsluitend expliciet schriftelijk worden overeengekomen met de fotograaf.
 6. Indien door de fotograaf toestemming is verleend voor beeld manipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 7. In het geval van faillissement of surseance van betaling hebben zowel de fotograaf als de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij faillissement van de wederpartij is de fotograaf gerechtigd de verstrekte licentie onmiddellijk te beëindigen.